Ochrana osobných údajov

Správca osobných údajov

Spoločnosť: Roviba s.r.o.
Sídlo: Vyšný Koniec č. 69, 023 54 Turzovka
IČO: 47008032
DIČ: 2023706608
IČ pre DPH: SK2023706608 

Telefon: +421 918 560547 
E-mail: rovibasro@gmail.com
Kontaktná adresa: Vyšný Koniec č.69, 02354 Turzovka

Aké osobné údaje spracovávame
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie
Kupujúci berie na vedomie, že pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zabezpečenie vyskladnenia a doručenia tovaru) a prípadného riešenia práv z chybného plnenia (reklamácií) správca spracuje a uchováva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo a údaje o platbe. 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci. 

Kategórie príjemcov/príjemcu osobných údajov
Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom ako nasledujúcim spracovateľom:
a) zmluvnému spracovateľovi objednávok,  za účelom spracovania, výroby a odoslania tovaru zákazníkovi, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu:
 meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo
b) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, zoznam dopravcov: (Geis Parcel CZ s.r.o., TOPTRANS EU, a.s., DHL s.r.o, Slovenská pošta a.s.) , pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;

Doba uloženia
Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú k splneniu zmluvy (spracovaniu objednávky, vyskladneniu a doručeniu tovaru), po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) a po dobu zmluvne postkytnutej záruky.
Kupujúci tiež berie na vedomie, že správca má podľa §70 ods. 9 zákona o dani z pridanej hodnoty (č.222/2004 Z.z.), povinnosť uchovávať daňové doklady po dobu desať rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo ( to znamená, že ak nakúpite tovar v priebehu roku 2018, musí byť faktúra uschovaná do konca roku 2028). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. 

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom
Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa članku 15 až 21 GDPR má právo:
a) na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracovávané, a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré se ho týkajú, ďalej s prihliadnutím k účelu spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia podľa článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo byť zabudnutý“), keď správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, hneď ako už nedudú potrebné pre účely plnenia zmluvy, pokiaľ nie je známy iný zákonný dôvod pre ich ďalšie spracovanie;
d) na obmedzenie spracovávania osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
e) na prenositeľnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
f) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.
Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti.
V prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov má kupujúci právo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať k nemu sťažnosť.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne k plneniu predmetu zmluvy, nie k marketingovým či obchodným účelom.

Použitie Cookies

Na našich webových stránkach používame iba nutné, tzv. "technické a funkčné cookies" za účelom poskytnutia základnej funkcionality. Tieto cookies je zákonom povolené používať aj bez odsúhlasenia.
Prehliadaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v
prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania.

 

O Cookies

Čo sú to cookies?


Názov Cookie – sušienka je odvodený z anglosaského zvyku ponúknuť návšteve
obľúbenú sušienku na vytvorenie príjemnejšej atmosféry.
Cookie je malý textový súbor, ktorý je zapísaný do vášho počítača alebo mobilného
zariadenia pri návšteve webovej stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si
informácie o vašej návšteve, napríklad ponúkne vám obsah, ktorý preferujete, zaistí
nezobrazovanie vami už videnej reklamy, vo formulároch urýchli vypĺňanie údajov,
ktoré ste vypĺňali pri predchádzajúcich návštevách a podobne.

 

Právny základ spracúvania


Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového
prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov podľa našich Podmienok
pre spracovanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať
právnym základom. Jedným z právnych základov môže byť súhlas, vás ako dotknutej
osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený
záujem prevádzkovateľa, teda nás ponúknuť vám čo najlepšie nastavenie služieb
alebo podpory pri vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou.

 

Typy cookies


Cookies prvých strán
Tieto cookies vytvára a využíva prevádzkovateľ stránky, ktorú ste navštívili.

 

Cookies tretích strán
Tieto cookies sú vytvárané spoločnosťami, ktorých služby prevádzkovateľ stránok
využíva. Niektoré naše stránky môžu obsahovať obsah z iných webových stránok ako
Youtube, Facebook a podobne, ktoré môžu vytvárať vlastné cookies ukladané vaším
prehliadačom.
Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Gemius SA,
Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle a ďalšie. Tieto služby nie sú integrované do našich stránok.

 

Session cookies
Sú uložené vaším prehliadačom iba do doby, než opustíte webovú stránku. Po zavretí
prehliadača, sú vymazané z vášho počítača alebo mobilného zariadenia.

 

Perzistentné cookies
Zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po zavretí prehliadača. Takéto cookies nám
pomáhajú si pamätať vaše preferencie pri vašej ďalšej návšteve.

 

Nevyhnutne nutné cookies
Slúžia nám na bezpečné a optimálne zobrazenie webových stránok. Tieto cookies o
vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si
nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.


Prevádzkové cookie
Tieto cookies slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne
na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu.

 

Funkčné cookies
Slúžia nám na pamätanie si vašich nastavení, s cieľom zaistenia maximálneho
komfortu pri vašej návšteve.

 

Reklamné cookies
Reklamné súbory cookies slúžia na zobrazovanie cielenej reklamy na základe vášho
správania. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, iba preferencie
anonymného počítača. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často
zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

 

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z vašeho zariadenia,
zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať vás pred
tým, ako je cookie uložený na vašom zariadení. Postup nastavenia blokovania
súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou
„pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate.
Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie
niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

 

Internet Explorer™  http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-or-
allow-cookies
Safari™  http://www.apple.com
Opera™  http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
Mozilla Firefox™  http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Google
Chrome™  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

 

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich
systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný
orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
prostredníctvom  www.dataprotection.gov.sk

 

Ako nás môžete kontaktovať?
Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov môžete použiť
nasledujúce kontakty:

Telefon: +421 918 560547 
E-mail: rovibasro@gmail.com
Kontaktná adresa: Vyšný Koniec č.69, 02354 Turzovka